Nastavenie vyhľadávania - funkcia
UMIESTNENIE HĽADANÉHO VÝRAZU V RÁMCI SLOVA:
LOGICKÁ FUNKCIA PRE VYHĽADÁVANIE VIACERÝCH VÝRAZOV:
Kategórie

Archívy

Špecifický filter

Určenie času

Zvoľte časové obdobie

Špecifický filter

Vyhľadať podľa:
Divadelného ústavu

Múzeum Divadelného ústavu vzniklo v roku 2006 ako odborné múzejné pracovisko. Jeho cieľom je zhromažďovať, spracovávať a sprístupňovať múzejné fondy dokumentujúce divadelnú kultúru na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej divadelnej scény na našom území. V súčasnosti múzeum spravuje takmer 25 000 zbierkových predmetov. Ide o umelecké diela a predmety historickej a kultúrnej hodnoty, viažuce sa k profesionálnemu divadlu na Slovensku – scénické a kostýmové návrhy, kostýmy, makety, výtvarné divadelné plagáty, bábky a ďalšie predmety múzejnej a galerijnej hodnoty. Najkomplexnejšie zastúpenie v zbierkach a fondoch majú zakladateľské línie kostýmových a scénických umelcov na Slovensku.

Divadelného ústavu

Špecializovaný verejný archív Divadelného ústavu bol zriadený v roku 2002 a patrí do siete špecializovaných verejných archívov na Slovensku. Dôvodom jeho zriadenia bola aj skutočnosť, že roky akvizičnej činnosti Divadelného ústavu priniesli množstvo cenného pramenného materiálu, dokumentujúceho tvorbu generácií divadelníkov, ktorého správa si vyžadovala odborný archívny prístup. Archív Divadelného ústavu vykonáva predarchívnu starostlivosť, preberá archívne dokumenty z registratúry Divadelného ústavu, eviduje získané dokumenty, ochraňuje ich a sprístupňuje verejnosti.

Divadelného ústavu

Špeciálna knižnica Divadelného ústavu je najväčšia knižnica zameraná na oblasť divadla na Slovensku. Disponuje takmer 50 000 knižničných jednotiek. Poskytuje knižnično-informačné a medziknižničné výpožičné služby viac ako 4000 čitateľom ročne, a to nielen z radov odbornej, ale i širokej verejnosti. Fond knižnice tvorí teatrologická a umenovedná literatúra, divadelné hry, vrátane inscenačných textov, zborníky, periodické i neperiodické publikácie, záverečné akademické práce a výberovo tiež zahraničnú literatúru o divadle a umení. Vzácnou súčasťou knižničného fondu sú knihy, v niektorých prípadoch ucelené knižnice, získané od významných osobností slovenského divadla – Jána Borodáča, Karola L. Zachara, Jána Jamnického, Jána Jaborníka, Martina Slivku, Martina Porubjaka a ďalších.  

Divadelného ústavu

Kompletná dokumentačná činnosť ako primárne poslanie Divadelného ústavu je v správe Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie. Oddelenie sústreďuje odborné špecializované pracoviská, prostredníctvom ktorých sú zbierky a fondy uchovávané, ochraňované, dokumentované, spracovávané a sprístupňované odbornej i širokej verejnosti. Zbierkotvorná činnosť sa sústreďuje na materiály viažuce sa k histórii a súčasnosti divadelného umenia a divadelnej kultúry na Slovensku, zároveň aj na dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí. Materiály sú systematicky triedené do zbierok a sú medzi nimi: šepkárske, herecké či režijné knihy s autentickými poznámkami tvorcov, inscenačné fotografie spred i spoza opony, ako aj množstvo recenzií, interných hodnotení, jedinečných bulletinov, či listov od divákov. Tieto materiály sú sprístupňované v bádateľni Divadelného ústavu vo forme prezenčného štúdia. V súčasnosti sú jednotlivé fondy a zbierky v procese digitalizácie. Prvá etapa projektu digitalizácie je sprístupnená prostredníctvom uvedenej virtuálnej databázy etheatre.sk, v ktorej si môže odborná i široká verejnosť v užívateľsky prístupnej forme prehliadať získané informácie a dokumenty o slovenskom divadle.